Hang Tò Vò

Hang Tò Vò là nơi Yến sinh sống, Hang Tò Vò và Hang Tai là 2 trong 8 hang đẹp (hang Khô, hang Tai, hang Tò Vò, hang Cả và hang Trăn,...) của Cù Lao Chàm  và là nơi có số lượng Yến sinh sống nhiều nhất
Comments