Hang Tai

Hang Tai cùng với Hang Tò Vò là 2 trong 8 hang đẹp của Cù Lao Chàm có Yến sinh sống nhiều nhất
Comments